Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Забранени споразумения Leniency
LENIENCY A A A

ПОЛИТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ПО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ САНКЦИЯ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА САНКЦИИТЕ

В СЛУЧАЙ НА УЧАСТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ТАЕН КАРТЕЛ

(LENIENCY”)

  

 

За информация и за подаване на искания за освобождаване от санкция или

намаляване на санкции можете да се свържете с лицата за контакт:

Веселина Каменова - тел. + 359 2 9356 210

Емона Пешевска - тел. + 359 2 9356 138 


факс + 359 2 935 6153


 email:
[email protected]

или на адрес: Комисия за защита на конкуренцията

Бул. Витоша № 18, София 1000

 

 

  

 

І. Защо съществува политиката по освобождаване от санкция или намаляване на санкциите

ІІ. Какво представлява политиката поосвобождаване от санкция или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел

ІІІ. Какво трябва да направят предприятията, за да получат освобождаване от санкция или намаляване на санкциите

ІV. За контакт с КЗК

V. Приложимо законодателство

 

І. Защо съществува политиката по освобождаване от санкция или намаляване на санкциите

Законът за защита на конкуренцията (ЗЗК) определя картелите като споразумения и/или съгласувани практики между две или повече предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане на обществени поръчки.

Участието в картел представлява нарушение на чл. 15 от ЗЗК, а когато картелът засяга или може да засегне търговията между държавите – членки на ЕС – и нарушение на чл. 101 от ДФЕС.

Картелите са едни от най-тежките нарушения на правилата на конкуренция. Предприятията - участници в картели нанасят сериозни вреди на потребителите, тъй като чрез картела те могат да повишават цените на стоките и услугите, да ограничават доставките и възможността за избор. В дългосрочен план, наличието на картели на пазара води до загуба на конкурентоспособност на икономиката като цяло, до неефективно разпределение и използване на ресурсите, както и до намаляване на възможностите за осигуряване на заетост.

Законът за защита на конкуренцията и Методиката за определяне на санкциите, налагани по ЗЗК, предвиждат най-високите санкции за участниците в картели. Картелите се квалифицират като „тежки” нарушения на ЗЗК. При тях основният размер на санкцията се определя до 10% от стойността на продажбите на засегнатите от нарушението продукти или услуги. При изчисляване на  санкцията по-нататък се отчитат и други фактори (вкл. продължителността на нарушението, утежняващите и смекчаващи обстоятелства, основният размер на санкцията се увеличава за постигане на възпиращ ефект с до 25%, когато картелът представлява нарушение и на чл. 101 от ДФЕС). Определен по този начин, общият размер на наложената санкция може да достигне 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година.

Обществото има интерес преди всичко картелът да бъде разкрит и да се преустанови действието му. Този интерес е по-силен от обществения интерес да бъде санкциониран конкретният нарушител.

Поради тази причина ЗЗК предоставя възможност на предприятията – участници в таен картел, които признаят пред КЗК за участието си и предоставят изискваните доказателства, да получат или пълно освобождаване от санкция, или значително намаляване на санкциите, които в противен случай биха били наложени за извършването на това нарушение на правото на конкуренция. По този начин се увеличават възможностите на Комисията да разкрие и преустанови действието на картелите, които нанасят значителни вреди на благосъстоянието на потребителите и икономическото развитие.

Тази възможност и конкретните условия за упражняването  са определени в чл. 101 на ЗЗК и в приетите с Решение на Комисията № 112/10.02.2009г. Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите и Правилата за прилагането . Законът, Програмата и Правилата заедно формират правната основа на политиката на Комисията за защита на конкуренцията по освобождаване от санкция или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел.

Законът, Програмата и Правилата осигуряват пълното съответствие на българската политика по освобождаване от санкция или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел с модела на програма, приет от Европейската мрежа по конкуренция.

^^^

ІІ. Какво представлява политиката по освобождаване от санкция или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел

Накратко, тази политика предвижда следното:

Възможност да получи освобождаване от санкция за участието си в таен картел има само едно предприятие – първото, което признае пред КЗК за участието си в него и  предостави необходимата информация и доказателства. Законът предвижда две възможности за това.

Първата възможност да получи пълно освобождаване от санкциите има предприятието, което преди останалите участници в тайния картел признае пред КЗК за участието си и предостави такива обяснения и доказателства за дейността на картела, които ще позволят на КЗК да поиска разрешение от съд за извършване на проверки на място в офисите на участниците в картела.

Ако първата възможност не е използвана и КЗК не е предоставила условно освобождаване от санкция на никое предприятие (преди проверките на място или преди да е имала достатъчно данни, за да поиска съдебно разрешение за извършването им) и ако КЗК все още не разполага с достатъчно доказателства, за да постанови решение, с което да установи наличието на нарушение, възможност да получи пълно освобождаване от санкция за участието си в този картел има първото предприятие от участниците в него, което предостави на КЗК достатъчно доказателства, позволяващи на Комисията да докаже нарушението.

Във всички случаи, предприятието също така трябва незабавно да преустанови участието си в картела и по време на цялото производство пред КЗК да сътрудничи пълноценно, коректно и доброволно на Комисията. Едновременно с това, предприятието е длъжно да не разкрива подаването и съдържанието на искането си за освобождаване от санкции.

Предприятие, които е принуждавало останалите да участват или да останат в картела, не подлежи на освобождаване от санкции.

Предприятията, които не отговарят на условията за освобождаване от санкции, могат да получат намаление на санкциите в размер до 50%, ако предоставят на Комисията доказателства, които имат съществено значение за доказване на нарушението. Преценката за това се прави от Комисията по отношение на вече събраните доказателства по производството към момента на представянето му. Особено важни в този случай са както качеството на представените доказателства, така и времето на представянето им: първото предприятие от тази група може да получи намаление на санкцията от 30% до 50%, второто – от 20% до 30%, а следващите – от 10% до 20%.

За да получи намаляване на санкцията, предприятието трябва да сътрудничи на КЗК по време на цялото производство, да преустанови участието си в картела и да не разкрива участието си в тази Програма.

^^^

ІІІ. Какво трябва да направят предприятията, за да получат освобождаване от санкция или намаляване на санкциите

Инициативата за прилагане на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите принадлежи изцяло на предприятията.

Предприятията, които участват в таен картел и желаят да преустановят това участие, могат да се възползват от възможностите на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите. Те, както и тези, които имат основания за загриженост в тази връзка, могат да се свържат с лицата за контакт, определени от КЗК във връзка с прилагането на Програмата . От тях предприятията могат до получат подробни разяснения за съдържанието и условията на програмата, първоначално дори и на анонимна основа.

Реалното участие в Програмата, обаче не е анонимно. За да бъдат включени в поредността за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите във връзка с даден случай, предприятията трябва да подадат Искане за освобождаване от санкция и/или намаляване на санкциите по образец, придружено с необходимите доказателства. Искането се подава до КЗК чрез лицата за контакт, а не в общото деловодство на Комисията.

Всички искания, получени по един случай, се разглеждат и оценяват по отношение на изпълнението на условията в поредността, в която са получени и регистрирани в КЗК. Поради това от особена важност за предприятията е да преценят внимателно и своевременно положителните ефекти, които ще настъпят за тях, ако се възползват от възможностите на Програмата преди да бъдат изпреварени от друг участник в същия картел.

Ако предприятието има нужда от допълнително време, за да окомплектова искането си за освобождаване от санкция с нужните доказателства, то трябва да подаде Искане за срок за окомплектоване на искането за освобождаване от санкция с данни и доказателства (искане за маркер) по образец и да докаже конкретно тази необходимост. След преценка на основателността на искането във всеки отделен случай, Председателят на КЗК с разпореждане може да предостави срок за тази цел. Ако предприятието, до изтичане на предоставения му срок, подаде пълно искане за освобождаване от санкция, окомплектовано с всички необходими данни и доказателства, то запазва позицията си в поредността на подаване на исканията и се счита, че е подало искането си на датата, на която му е предоставен срокът.

При подаване на искането, придружено с доказателства, предприятията получават потвърждение за датата на подаването им. Ако към момента на подаването, условията са изпълнени и в зависимост от изхода на първоначалния анализ, Председателят на КЗК с разпореждане предоставя на предприятието условно освобождаване от санкция, съответно условно намаляване на санкцията за участието му в картела-предмет на производството. Окончателното освобождаване от санкция или намаляване на санкцията се предоставя на предприятията от КЗК с постановеното от комисията крайно решение по случая, в зависимост от цялостния анализ на всички доказателства и изпълнението от предприятието на всички условия в хода на цялото производство.

В случаите, в които картелът представлява нарушение на чл. 101 от ДФЕС и Европейската Комисия – Генерална Дирекция Конкуренция е органът, който разследва случая, предприятията могат по своя преценка да подадат в КЗК съкратено искане за освобождаване от санкция.

^^^

ІV. За контакт с КЗК

За повече информация за условията и прилагането на Политиката по освобождаване от санкция или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел, както и за подаване на искания за освобождаване от санкция или намаляване на санкции се свържете с посочените по-горе лица за контакт.

 

 

^^^

V. Приложимо законодателство

 

 

 

 

 

 

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия